Toprak Çözeltisi Suyu Nedir ?

TOPRAK ÇÖZELTİSİ SUYU NEDİR ?

Su yaşamın temel kaynağıdır. Bitkiler için besin kaynağıdır. taşımasının yanı sıra, çözücülük ve taşıyıcılık özelliği ile toprakta gerçekleşen birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik . olaylara  yön verir. Toprak oluşumunda önemli olan fiziksel parçalanma ve ayrışma ile kimyasal çözünme olayları ortamda suyun  varlığına göre hız kazanmaktadır. Toprak sistemi içerisinde yer değiştirmeler, organik madde,kil – çözûnebilir  tuzlar, kireç ve besin iyonlarının hareketi suyun yıkama şiddetine bağlı olarak meydana gelmektedir. Toprağın adezyon. kohezyon, plastiklik, şişme-büzülme özellikleri, ısı iletkenlıği ve gaz difüzyonu toprağın su içeriği ile yakından ilgilidir Ayrıca toprağın kıvam limitleri, işlenebilirlik  ve  sıkışabilirliği,  penetrasyon direnci ve strüktürel stabilitesi de toprağın nem durumu ile yakından ilgilidir. Diğer yandan, yağışın toprak  içerisine sızmayan ve eğimli alanlarda akışa geçen yüzey suları erozyon yoluyla toprak kayıplarına yol  açmaktadır. Yağışın yetersiz olduğu kurak ve yarı-kurak bölgelerde toprak bitkilerler için ihtiyaç duyulan suyu sağlayamadığından, bu bölgelerde  bitkilerin su ihtiyaçları yapay yolla karşılanmak zorundadır. Aksi halde, söz konusu alanlarda üretimi yapılacak bitki çeşitliliği sınırlı kalır veya bitkisel üretimde ciddi kayıplar meydana gelir .Toprak bitkisel üretim potansiyeli, toprak- bitki-su ilişkileri arasındaki dengenin bir fonksiyonudur. Bu nedenle suyun toprakta tutulma mekanizması, çeşitliliği yarayışlılık durumu, hareketi ve yönetiminin iyi bilinmesi gerekir.

 Toprak Suyu ve Verimlilik İlişkileri

Toprak verimliliği, toprak kalitesi ve bitkisel üretim açısından toprak suyu özel bir öneme sahiptir  Yoğun tarım sistemlerinin uygulandığı alanlarda tarımsal üretimi artırıcı en önemli girdi, bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyun sağlanması olarak görülmektedir. Toprak-bitki-su ilişkilerinin iyi idare edilmediği ve nem içeriğinin uygun olmadığı hiçbir toprak ortamının, verimli olması beklenemez.

Bilindiği gibi topraktaki gözenekler ya su ile ya da hava ile doludur. Su ve havanın herhangi birindeki artış diğerinde azalma anlamına gelir. Toprakta fazla suyun bulunması bitki çeşidine bağlı olmakla birlikte genellikle arzu edilmez . Zira bu durumda yetersiz havalanma, düşük toprak sıcaklığı, mikrobiyal (biyolojik) aktivitede gerileme ve organik maddenin mineralizasyonunda gecikme meydana gelmekte ve sonuçta bitki büyümesi ve ürün verimi sınırlanmaktadır.

Su, yalnızca besin elementlerinin bitkilerce alımına hizmet eden bir çözücü olmayıp, diğer bitki besinleri kadar önemli bir besin elementidir. Gelişmekte olan bir bitki, diğer kimyasal bileşiklerin hepsinden daha fazla su içermektedir.

Bitki hücrelerinin içerisinde cereyan eden tüm kimyasal reaksiyonlarda su kullanılmaktadır. Fotosentez olayı, hücre bölünmesi, protoplazmanın canlılığı ve daha birçok hayatsal olaylar suya bağımlı olarak gerçekleşmektedir.

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementleri toprakta ancak su ile taşınabilir. Su yardımıyla kök çevresine taşınan besin elementlerinin bitki köklerine geçişi ve bitkilerce alımı da ancak su vasıtasıyla gerçekleşebilir.

Besin elementi herhangi bir şekilde suda erimemiş halde bulunursa bitkiye geçemez ve bitki beslenmesinde görev alamaz, toprak çözeltisinde bulunan besin elementleri çözelti ile hareket eder ve bitki köklerince absorbe edilen ve kullanılan besin elementlerinin yerini alır.

Nemli topraklarda gelişen bitki köklerinin su ve besin elementlerinden yararlanma durumları, kuru toprakta gelişen köklere göre çok daha fazladır. Nitekim, nemli topraklarda kök gelişimi daha kuvvetli ve yayılımı daha fazladır. Kurak topraklarda ise durum bunun tersi olup, kök gelişimi ve yayılımı strese girmektedir . Bununla birlikte, bitkilerin kuraklık stresine dayanım dereceleri de farklılık gösterebilmektedir.

Bitki-su ilişkileri açısından suyun bir başka önemli fonksiyonu da tohumların çimlenebilmesi için mutlak gerekli olmasıdır. Bitki tohumları suyu bünyesine almadıkça çimlenme olayı gerçekleşemez. Toprakta tohumun kısa sürede çimlenebilmesi için, tarla kapasitesine yakın nem düzeyi olması gerekir. Bu durumda tohum tarafından emilen su, tohumda depolanmış halde bulunan besin iyonlarını harekete geçirmekte ve besin iyonlarının hareketinde görev yapan enzimlere etkinlik kazandırmaktadır.

Diğer yandan, toprak suyu organik maddenin toprakta birikimi ve toprak mikroorganizmalarının çeşitliliği, gelişmeleri ve aktiviteleri açısından da büyük öneme sahiptir. Yüksek nem (suya doygun) ve düşük sıcaklık koşullarında organik maddenin mineralizasyonunda görev alan mikroorganizma popülasyonu azalacağından, organik madde parçalanma hızı da yavaşlar ve ortamda daha yüksek düzeyde organik madde birikir.

Toprağa uygulanan değişik kaynaklı gübrelerin bitkiler tarafından alınabilir formlara dönüşmeleri, çözünürlükleri, bitki kök bölgesine taşınmaları ve kökler tarafından absorpsiyonu toprak suyu ile yakından ilgilidir.

Toprakta azot mineralizasyonu (organik azotlu bileşiklerin parçalanarak inorganik azot bileşiklerine dönüşümleri) toprağın nem içeriğine bağlıdır. Toprak neminin çok düşük veya gözenekler içerisinde fazla suyun bulunması durumunda azot mineralizasyonu olumsuz yönde etkilenir.

  Toprakta  fazla suyun toprak verimliliğine başlıca olumsuz etkileri ; temelde toprak havalanmasını azaltması ve buna bağlı olarak bitki su alımının  yavaşlaması, bitki besin elementlerinin bitki kökleri tarafından absorpsiyonunun azalması , kök gelişmesinin yavaşlaması mineralizasyon ve nitrifikasyonun olumsuz yönde etkilenmesi, toksik maddelerin oluşması kök çürümelerinin artması, toprak sıcaklığının düşmesi, toprağın tava gelmesinin güçleşmesi , toprak işlemenin zorlaşması ve tüm bu olumsuz etkiler sonucu bitkisel üretimde ciddi kayıpların ortaya çıkmasıdır.

 Rekor Gelişim toprak düzenleyici topraklarınızda mevcut olan suyun incelerek daha fazla noktaya yayılmasını su ve neminizi engel ve hastalık oluşturmayacak miktarda toprağınızda tutmaya, ve tarımda çok fazla bahsedilmeyen suyun aktif hale geçerek bir dezenfeksiyon sağlamasını gerçekleştirmekle beraber kurak ve iklim bozukluğu olan bölgelerde su ihtiyacını en iyi şekilde tolere eder ve su tasarrufu sağalar. Aşırı direnajı olan yada direnajı olmayan tüm toprak yapılarında Rekor Gelişim kullanılması durumunda iyi ve verimli bir toprak yapısı elde edebilirsiniz.

 

There has been an error.

We apologize for any inconvenience, please return to the home page or use the search form below.